top of page

Privacy verklaring

Hermeion, gevestigd aan Tuilland 8 3941 KE DOORN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hermeion
Tuilland 8 
3941 KE DOORN

Wilt u ons berichten gebruik dan ons contactformulier.

Contactfunctionaris: 

Erwin Hollestelle is de Functionaris Gegevensbescherming van Hermeion. Erwin is te bereiken via de eerder genoemde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hermeion b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Specifieke gegevens door u vertrekt w.o. e-mails, CV, kopieën van relevante diploma’s en getuigschriften, referenties en een kopie paspoort

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (in voorkomende gevallen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hermeion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten aan u te leveren (Grondslag: Toestemming en/of Overeenkomst*).

 • Het afhandelen van uw betaling (Grondslag: Overeenkomst*)

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Grondslag: Gerechtvaardigd belang*)

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Gerechtvaardigd belang*)

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Gerechtvaardigd belang*)

 • Hermeion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


*Voor meer informatie over de genoemde grondslagen raadpleegt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Hermeion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hermeion b.v.) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hermeion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


In het geval van (interim-) bemiddeling/ werving & selectie

Voor zover u zelf en vrijwillig uw persoonsgegevens aan Hermeion beschikbaar heeft gesteld, zodat wij in het kader van onze dienstverlening over de gegevens kunnen beschikken, werken wij standaard met een bewaartermijn van 24 maanden. Als u nadien van uw gegevens een update verstrekt, dan geldt vanaf die datum opnieuw een bewaartermijn van 24 maanden.

De bewaartermijn van persoonsgegevens in relatie tot een interim- of werving & selectie opdracht die u heeft uitgevoerd is bedraagt 7 vanaf beëindiging van de opdracht. De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.


In het geval van coaching, training en projecten

Uw gegevens worden bewaard zolang een opdracht loopt t/m 1 jaar na afronding van het traject. Voor zover het begeleidingstraject deel uitmaakt van een project waarbij meerdere mensen betrokken zijn, worden de gegevens bewaard t/m 1 jaar na afronding van het complete project, zodat van de gegevens rapportages kunnen worden opgesteld.

Na beschreven bewaartermijnen worden persoonsgegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor (interne) rapportages.

Beveiliging en delen van gegevens

Hermeion doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij hebben fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen.

Hermeion deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In het kader van (interim-) bemiddeling verstrekt Hermeion persoonsgegevens mogelijk aan derden (opdrachtgevers). Dit doen wij nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming vooraf.


Klanten, kandidaten, deelnemers aan onze programma’s en andere relevante personen dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun computerapparatuur en/of telefoon en eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hermeion gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hermeion b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Gebruik daarvoor ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hermeion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hermeion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Wijzigingen

Wij behouden het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Doorn, 3 januari 2020

bottom of page